صفحه اصلی پزشک خانواده شنوایی شناسی
شنوایی شناسی PDF چاپ نامه الکترونیک

شنوایی شناسی

دبيرخانه تخصصي: دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/4/84 براساس طرح دوره كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي كه به تاييد دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي رسيده است، برنامه آموزشي اين دوره را در چهار فصل (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و ارزشيابي برنامه) بشرح پيوست تصويب كرد و مقرر مي دارد:

1 – برنامه آموزشي كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي از تاريخ تصويب براي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه مشخصات زير را دارند لازم الاجرا است.

الف – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره مي شوند.

ب- موسساتي كه با اجازه رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس قوانين، تأسيس مي شوند و بنابراين تابع مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشند.

ج – موسسات آموزش عالي ديگر كه مطابق قوانين خاص تشكيل مي شوند و بايد تابع ضوابط دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران باشند.

2 – از تاريخ 25/4/84 كليه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشابه موسسات در زمينه كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مذكور در ماده 1منسوخ مي شوند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ياد شده مطابق مقررات مي توانند اين دوره را داير و برنامه جديد را اجرا نمايند.

3 –مشخصات كلي، برنامه درسي، سرفصل دروس و ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي در چهار فصل جهت اجرا ابلاغ مي شود.

1 – نام و تعريف رشته

كارشناسي پيوسته (B.Sc.) رشته شنوايي شناسي (Audiology) شاخه اي از علوم توانبخشي است كه در آن فراگيرنده براساس برنامه اي مدون آموزش مي بيند تا ضمن حفاظت شنوايي و پيشگيري از اختلالات آن با تشخيص به موقع و مناسب اختلالات دستگاه شنوايي و تعادل و اتخاذ تدابير لازم از جمله مشاوره اديولوژيك و توانبخشي براي افراد دچار آسيب شنوايي و تعادل براساس آخرين اصول علمي و روش هاي رايج به ارتقاء سطح بهداشت جامعه كمك كند.

2 – تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد:

رشته شنوايي شناسي (Audiology) علم شناخت سيستم شنوايي و تعادل و اختلالات آن مي باشد كه از جمله رشته هاي علوم توانبخشي است. فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي اين علم را به صورت پايه اي براي آمادگي فعاليت در عرصه هاي پيشگيري، ارزيابي، تشخيص اختلالات شنوايي و تعادل، انتخاب و ارزياب وسايل كمك شنوايي، نوتواني و بازتواني (درمان توانبخشي) افراد مبتلا به اختلالات شنوايي و تعادل آموزش مي بينند.

اين رشته در طول جنگ جهاني دوم و در ايالات متحده به صورت مستقل شكل گرفت و تا مقطع Ph.D ارتقاء يافته است.

مقطع كارشناسي رشته شنوايي شناسي در ايران از سال 1355 تاسيس گرديد و در حال حاضر تا مقطع كارشناسي ارشد ارتقاء يافته است.

3 – ارزشها و باورها (Values) (فلسفة برنامه):

گروه شنوايي شناسي دانشكده هاي توانبخشي براساس باورهاي ديني مبني بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه باتوجه به نقش و اهميت حياتي شنوايي در يادگيري زبان گفتار و مهارت هاي ارتباطي (communication skills) و نيز ارتقاء سطح سلامت كه از مهمترين اهداف سازمان بهداشت جهاني و اولويت هاي برنامه هاي آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است، برنامه آموزشي خود را در حيطه هاي پيشگيري و حفاظت از شنوايي، تشخيص و توانبخشي، آموزش و مشاوره تدوين مي كنند تا با تربيت افراد مجرب و متعهد در حيطه علوم نظري و باليني رشته شنوايي شناسي با پژوهش و اتخاذ تدابير مناسب، نيازهاي بهداشتي جامعه را در زمينه شنوايي و تعادل مرتفع نمايد.

4 – رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Mission):

رشته شنوايي شناسي با استفاده از آموخته ها به منظور ارتقاء سطح آگاهي مردم در زمينه سلامت شنوايي و تعادل به شناخت عوامل تاثير گذار بر آنها پرداخته و با به كارگيري روشهاي غربالگري وحفاظت از شنوايي در جمعيت ها به پيشگيري از بروز اختلالات شنوايي و حفاظت آن مي پردازد و با بهره گيري از تكنيكهاي رايج باليني به ارزيابي و تشخيص مشكلات شنوايي و تعادل و تفسير نتايج حاصله، به گزارش آنها و ارجاع مناسب مي پردازد و با تجويز و ارزيابي وسايل كمك شنوايي، آموزش و مشاوره و توانبخشي سيستم شنوايي و تعادل، پژوهش و به اتخاذ تدابير مناسب مبادرت مي ورزد.

5 – چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Vision):

شنوايي شناسي با بهره گيري از روش هاي رايج، روز آمد و نوين برآمده از تلفيق تجربيات، پژوهش پايه – باليني و پيشرفت هاي فن آوري، ضمن همكاري با ساير تخصص ها (Team work)؛ سن تشخيص مشكل شنوايي و تعادل را به حداقل رسانده و با مديريت و اجراي غربالگري شنوايي و تعادل، جمعيت ها را بطور كامل پوشش دهد و با ارائه خدمات به موقع و مناسب توانبخشي، آموزش و مشاوره، فرصت هاي مساوي را براي افراد مبتلا به اختلالات شنوايي و تعادل ايجاد نمايد.

6 – اهداف كلي رشته (Aims):

* توانايي پيشگيري و حفاظت از آسيب شنوايي

* توانايي تشخيص اختلالات دستگاه شنوايي

* توانايي انجام توانبخشي براي افراد دچار اختلالات شنوايي

* توانايي مشاوره و آموزش افراد بزرگسال مبتلا به نقص شنوايي

* توانايي مشاوره و آموزش والدين داراي كودك كم شنوا

* توانايي مشاوره با كاركنان و كارفرمايان مراكز صنعتي، نظامي، اقتصادي و...

* همكاري در طرح هاي پژوهشي مرتبط با حيطه هاي شنوايي شناسي

7 – نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي (Role Definition):

- پيشگيري و حفاظت شنوايي

- تشخيصي مبتني بر آزمون هاي شنوايي شناسي

- توانبخشي براي افراد كم شنوا

- مشاوره شنوايي شناسي

- مديريتي

- آموزشي و پژوهشي

8 – وظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis):

كارشناس شنوايي شناسي در نقش هاي فوق الذكر وظايف ذيل را به عهده دارد:

1 – انجام برنامه هاي غربالگري شنوايي نوزادان، خردسالان و كودكان در سنين مدرسه

2 – پيشگيري از آسيب شنوايي، حفاظت شنوايي، برنامه ريزي و انجام غربالگري در جمعيت هايي نظير مراكز صنعتي، كارگاهي، نظامي، اردوگاه ها و...، و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

3 – آگاه سازي و آموزش عمومي درباره عوامل تاثيرگذار بر ايجاد اختلالات و آسيب هاي شنوايي و تعادل مانند: ازدواج فاميلي، انواع آلاينده ها و....

4 – انجام معاينات باليني و آزمون هاي رفتاري و فيزيولوژيك (نظير ايميتانس اديومتري و (OAE براي بررسي عملكرد شنوايي در كودكان و بزرگسالان و تفسير نتايج آنها، و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

5 – ارزيابي وزوز و توانبخشي آن با استفاده از انواع روشهاي غير دارويي و غير جراحي

6- انتخاب، تجويز، ارزيابي، فيتينگ، كمك به سازگاري و توزيع وسايل كمك شنوايي و ارتباطي فردي و گروهي به منظور تقويت صداها و پيشگيري به موقع از عوارض سوء آسيب شنوايي جهت كمك به برقراري ارتباط و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

7 – راهبري و اجراي برنامه هاي توانبخشي اديولوژيك شامل گفتار خواني، رشد مهارت هاي شنيداري (تربيت شنوايي) و رشد زبان و ارايه مشاوره شنوايي در اين حيطه

8 – انجام توانبخشي شنوايي براي افراد كاشت پروتز شده

9 – ارايه مشاوره شنوايي شناسي در حيطه شنوايي شناسي آموزشي مانند تعيين جايگاه آموزشي مبتلايان به اختلالات شنوايي

10 – نظارت و پي گيري اجراي صحيح روش هاي برقراري ارتباط بين كم شنوايان، مربيان و غيره (براي مثال: نحوه برقراري ارتباط با كودك دو زبانه، برقراري ارتباط با كم شنوا در كلاس درس عادي و....)

11 – تعيين، تجويز، كاربرد و تنظيم تجهيزات تقويت صوتي مناسب و روش هاي بهبود كيفيت صدا در محيط هاي آموزشي افراد مبتلا به اختلالات شنوايي

12 – انجام پژوهش هاي مقدماتي (Primary Research) در زمينه هاي شنوايي و تعادل

13 – همكاري در اجراي پژوهش هاي مربوط به اختلالات شنوايي و تعادل

14 – اداره مراكز و دفاتر شنوايي شناسي

9 – استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي:

برنامه آموزشي رشته شنوايي شناسي مبتني بر نيازهاي بهداشتي ملي و محلي بوده و بر پيشگيري، تشخيص و توانبخشي اختلالات شنوايي و تعادل براي ارتقاء سطح سلامت شنوايي و تعادل آحاد جامعه (Community Oriented) مبتني بر حل مشكلات (Problem solving) تأكيد دارد. همچنين در آموزش به دانشجويان، فعاليت در محيط كار واقعي مدنظر بوده و در روش هاي تدريس از فنون جديد آموزشي استفاده شده و برحسب شرايط، تلفيقي از محوريت دانشجو و مدرس (integration of student center and teacher center) فراهم مي شود و در عين حال بر خودآموزي (Self study) و يادگيري مستمر (Life long Education) و نيز آينده نگري توجه ويژه مي شود. بالاخره، در آموزش چگونگي ارائه خدمات شنوايي شناسي بر وظايف حرفه اي تاكيد شده و در حيطه توانبخشي به تساوي فرصت ها براي كم شنوايان و ناشنوايان و نيز توانبخشي و آموزش مبتني بر جامعه تأكيد مي شود.

برگزاري دوره هاي تكميلي متناسب با نياز جامعه و پيشرفت هاي علم شنوايي شناسي براي كارايي بيشتر فارغ التحصيلان، هر دو سال يكبار برنامه ريزي و بطور منظم اجرا مي شود. منابع دروس براساس شرايط موجود نوشته شده و هر دو سال يكبار قابل تجديدنظر است.

10 – شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري و بصورت متمركز خواهد بود.

11 – رشته هاي مشابه درداخل كشور: وجود ندارد.

12- رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

رشته مشابه اديولوژي (شنوايي شناسي) در خارج از كشور، رشته Audiospeech مي باشد. دو رشته ديگر به نام هاي Electrophysiology و Neruocognitive نيز در خارج از كشور مي باشند كه محتواي آنها، شاخه اي از رشته شنوايي شناسي را تاحدي پوشش مي دهد.

13 – شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته:

طبق ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد.

14- موارد ديگر (مانند بورسيه):

باتوجه به عدم امكان ادامه تحصيل فارغ التحصيلان شنوايي شناسي در بالاتر از مقطع كارشناسي ارشد و نياز روز افزون جامعه به ارائه خدمات تخصصي در اين رشته، توجه كافي به موارد ذيل شديداً احساس مي شود:

الف – تخصيص بورسيه داخل كه منوط به تاسيس دوره Ph.D شنوايي شناسي است.

ب- امكان ادامه تحصيل كارشناسان ارشد شنوايي شناسي در مقطع Ph.D رشته هاي مشابه يا مجاور.

ج – تخصيص بورسيه خارج براي مقطع Ph.D

د – تخصيص دوره هاي كوتاه مدت مطالعاتي و آموزشي در حيطه هاي تخصصي اين رشته در خارج از كشور

شنوايي شناسي

هدف :

گوش‌هايت را بگير و دنياي سرشار از سكوت را تصور كن! دنيايي كه در آن تنها صداي بوق بلند اتومبيل‌ها را بطور مبهم مي‌شنوي اما از ترنم آبي باران، نغمه‌هاي سبز پرندگان، نواي دلنشين مادر و صداي خنده‌هاي شادمانه كودكان بي‌خبر خواهي ماند.

سخت است. نه؟ تحمل سكوتي كه ناشنوايان سالها گرفتار آن هستند، براي چند ساعت نيز دشوار است. چرا كه نداشتن حس شنوايي يعني محروم ماندن از نغمه‌هاي خوش هستي، محدود شدن ارتباطات، اختلالات گفتاري و ...

پس بيا فكر ديگري كنيم. بيا تصور كن كه اگر به ياري تو يك ناشنوا با دنياي آواها و نغمه‌ها آشنا شود، چه احساسي خواهي داشت؟ آيا فكر نمي‌كني كه اين لذت بزرگتر از همه لذتها است؟ لذت اين كه يك ناشنوا با لبخندي شيرين به تو بگويد كه به ياري علم، انديشه و دستهاي پرمحبتت، براي اولين‌بار نغمه پرندگان را شنيده است؟

اين لذتي است كه بسياري از شنوايي شناسان با آن آشنا هستند. البته تجويز سمعك مناسب به ناشنوايان و كم‌شنوايان و ارائه آموزشهاي لازم براي چگونگي استفاده از آن ، تنها يكي از زمينه‌هاي فعاليت متخصص شنوايي‌شناسي است. چرا كه رشته شنوايي‌شناسي داراي ابعاد بسياري هست و در نتيجه زمينه‌هاي فعاليت آن نيز متعدد مي‌باشد.

«شنوايي‌شناسي علم شناخت و مطالعه شنوايي و اختلالات آن است كه شامل ارزيابي و تشخيص اختلالات شنوايي و تعادل، حفاظت و پيشگيري، آموزش و توان‌بخشي مي‌شود. يعني يك شنوايي‌شناس با استفاده از دستگاههاي مختلف و آزمايشات متنوع به ارزيابي شنوايي و تشخيص ضايعات شنوايي از مسير گوش خارجي تا كرتكس مغز پرداخته و يا سيستم تعادل را ارزيابي كرده و ضايعات آن را تشخيص مي‌دهد و سپس نتيجه آزمايشات را به پزشك معالج از جمله متخصص گوش و حلق و بيني ، مغز و اعصاب و يا اطفال ارائه مي‌دهد».

همچنين يكي از وظايف بسيار مهم شنوايي‌شناسي ، پيشگيري و حفاظت از شنوايي است. زيرا همه مي‌دانيم كه بهترين ، راحتترين و كم‌هزينه‌ترين راه براي حفظ بهداشت و سلامت يك جامعه پيشگيري است. در زمينه شنوايي نيز بايد به ياري آزمون غربالگري شنوايي (پيش‌بيني افت شنوايي) از ضايعات مربوط به اين بخش تا حدود زيادي پيشگيري نمود. آزموني است كه بايد در دوران نوزادي كودك انجام شود تا در صورت مشاهده ضايعات شنوايي از همان ابتدا تحت مداوا قرار گيرد. همچنين در مهدكودك، مدرسه و در ابتداي ورود به دانشگاه نيز لازم است كه كودكان و نوجوانان تحت غربالگري شنوايي قرار گيرند چرا كه بسياري از اختلالات شنوايي ديرآغاز هستند و در سنين كودكي يا نوجواني بروز مي‌كنند.

از سوي ديگر افرادي كه به نوعي در مراكز پر سر و صدا كار مي‌كنند بايد تحت اين آزمون قرار بگيرند تا كساني كه دچار ضايعات شنوايي شده‌اند مشخص شده و مداوا شوند. و در نهايت يك شنوايي‌شناس مي‌تواند به توانبخشي بپردازد يعني اگر مشكل شنوايي يا ناشنوايي يك فرد قابل درمان نباشد، شنوايي‌شناس با تجويز سمعك مناسب، تنظيم سمعك مورد نظر با گوش كم شنوا يا ناشنوا و ارائه آموزشهاي لازم براي چگونگي استفاده از سمعك به وي ياري مي‌رساند. همچنين در اين مرحله شنوايي‌شناس به فردي كه دچار ناشنوايي كامل است و يا قدرت شنوايي او بسيار كم است و نمي‌تواند به ياري حس شنوايي خود ارتباط برقرار كند، لب‌خواني و گفتار خواني را آموزش مي‌دهد.»

«رشته شنوايي‌شناسي داراي چهار حيطه اصلي است كه عبارتند از 1- ارزيابي و تشخيص اختلالات شنوايي و تعادل 2- پيشگيري و حفاظت شنوايي، كه به بررسي آلودگي‌هاي صوتي كارخانجات و مراكز پر سروصدا مي‌پردازد و تلاش مي‌شود تا خسارتهاي ناشي از آلودگي صوتي به حداقل برسد. 3- توانبخشي شنوايي، كه شامل ساخت و تجويز انواع قالب گوش و تجويز و ارزيابي وسايل كمك‌شنوايي مانند سمعك مي‌شود. چرا كه برخلاف تصور عامه مردم سمعك يك بلندگو نيست كه بتوان آن را از داروخانه يا مركز ديگري خريداري كرد و استفاده نمود بلكه يك شنوايي شناس بايد با استفاده از اطلاعات علمي خود و با توجه به مقدار شنوايي فرد كم‌شنوا، سمعك را براي گوش او تنظيم كند. 4- آموزش و مشاوره با افراد كم‌شنوا و ناشنوا، كه در اين حيطه شنوايي‌شناس به فرد كم شنوا طرز استفاده از سمعك را آموزش داده و او را با اصوات مختلف آشنا مي‌سازد و به ناشنوا لب خواني و گفتارخواني را آموزش مي‌دهد.

آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:

« يك پزشك براي تشخيص و درمان بيماري فقط نمي‌تواند به معاينه سطحي بيمار متكي باشد بلكه بيشتر اوقات نيازمند ابزارهاي مختلفي مثل راديوگرافي، تكنيك‌هاي آزمايشگاهي و يا تكنيك‌هاي شنوايي‌شناسي است. چرا كه يك پزشك با معاينه سطحي گوش بيمار تنها مي‌تواند، سطح پرده گوش را بررسي كند اما وراي پرده را نمي‌تواند ببيند يعني براي اطلاع از وضعيت گوش مياني ، گوش داخلي،  عصب و مراكز شنوايي مركزي بايد از ابزارهاي شنوايي‌شناسي و متخصصان اين رشته كمك بگيرد. به همين دليل فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند جذب بيمارستانها و درمانگاههاي گوش و حلق و بيني شده و يا به طور شخصي همراه با پزشك گوش و حلق و بيني كلينيك شنوايي‌شناسي داير كنند.

«از سوي ديگر بازار كار اين رشته در بخش غربالگري شنوايي بسيار وسيع است چون ما در حال حاضر ميليونها دانش‌آموز داريم كه تمامي آنها بايد در مقاطع مختلف تحصيلي تحت غربالگري شنوايي قرار گيرند. اهميت اين مساله زماني روشن مي‌شود كه بدانيم اگر كودكان داراي آسيب شنوايي به موقع شناسايي شده و تحت درمان و يا اقدامات توانبخشي قرار گيرند، تا حدود زيادي اختلالات زباني آنها برطرف شده و مي‌توانند با مردم ارتباط برقرار كنند و از انزوا خارج شوند اما اگر اختلالات شنوايي به موقع تشخيص داده نشود، نتيجه آن وضعيتي خواهد شد كه د رحال حاضر متاسفانه در بعضي از دانش‌آموزان مدرسه باغچه‌بان (مدرسه ناشنوايان) شاهد آن هستيم؛ دانش‌آموزاني كه اگر در كودكي اختلالات شنوايي آنها شناخته مي‌شد و با آنها كار شده و سمعك مناسب در اختيارشان قرار مي‌گرفت، اكنون مي‌توانستند در مدارس عادي درس بخوانند.»

حضور فارغ‌التحصيلان اين رشته در اجراي برنامه حفاظت شنوايي در كارخانه‌ها و مراكز صنعتي :

«اجراي برنامه حفاظت شنوايي در يك كارخانه كه سروصداي آن بيش از حد مجاز است،‌ نياز به همكاري متخصصان شنوايي‌شناس،‌ پزشكان ، كارشناسان بهداشت صنعتي و مهندسين اكوستيك دارد كه در اين ميان متخصصان شنوايي شناسايي علاوه بر غربالگري شنوايي كاركنان مركز صنعتي مورد نظر ، ميزان صداي موجود در آن مركز را نيز اندازه‌گيري كرده و در صورت بالا بودن ميزان صدا از حد طبيعي به كاركنان نوعي گوشي محافظ شنوايي مورد نياز را تجويز مي‌كنند تا از كاهش شنوايي، افزايش استرس و سوانح و حوادث ناشي از سروصدا در امان باشند.»

«در كل مي‌توان گفت كه بازار كار فارغ‌التحصيل شنوايي‌شناسي خوب است بخصوص در شهرهاي كوچك كه با كمبود شنوايي‌شناس نيز روبرو هستيم.»

توانايي‌هاي جسمي ، علمي ، رواني و ... مورد نياز و قابل توصيه

دقت ، لازمه رشته شنوايي‌شناسي است. چرا كه اگر يك شنوايي‌شناس ، آزمايشهاي مورد نياز را با دقت انجام ندهد، حتي مي‌تواند باعث يك عمل جراحي بي‌دليل شود كه نه تنها هيچ فايده‌اي ندارد بلكه مضر هم خواهد بود. همچنين دانشجوي شنوايي‌شناسي بايد به زبان انگليسي مسلط بوده و به علم فيزيك علاقه‌مند باشد.

«چون رشته شنوايي‌شناسي در ايران يك رشته نوپا است، بيشتر كتب درسي آن به زبان انگليسي مي‌باشد و در نتيجه پيشرفت تحصيلي دانشجوي شنوايي‌شناسي منوط به تسلط به زبان انگليسي است. در ضمن دانشجوي اين رشته بايد به علم فيزيك بخصوص فيزيك صوت علاقه‌مند باشد چون درس فيزيك يكي از دروس پايه اين رشته مي‌باشد.

دانشجوي اين رشته بايد به علوم تشريح و فيزيولوژي بويژه در زمينه شنوايي احاطه داشته باشد تا بتواند دانسته‌هاي خود را در اين رابطه به كار بگيرد.»

گروه آموزشي راديولوژي ( شنوايي شناسي )

شنوايي شناسي به معناي شناخت و بررسي و تحقيق در زمينه هاي شنوايي است . كه مسائلي از قبيل سنجش كمي و كيفي و ارزيابي اختلالات از نظر يافتن محل ضايعه و همچنين مسائل مربوط به توانبخشي نظير تجويز و ارزيابي مشخصات الكترو اكوستيكي وسايل كمك شنوايي را در برمي گيرد . هدف از تشكيل اين دوره كارشناس شنوايي شناسي تربيت افراد متعهد و كارشناسي است كه بتواند مستقلا از عهده حل مسائل و مشكلات شنوايي برآيند و قادر باشند به تنهايي ناراحتي هاي شنوايي را تشخيص و توانبخشي نمايند .

گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براساس باورهاي ديني مبني بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه با توجه به نقش و اهميت حياتي شنوايي در يادگيري زبان و گفتار و مهارت هاي ارتباطي و نيز ارتقاء سطح سلامت كه از مهترين اهداف سازمان بهداشت جهاني و اولويت هاي برنامه هاي آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است، برنامه آموزشي خود را در حيطه هاي پيشگيري و حفاظت از شنوايي ، تشخيص و توانبخشي، آموزش و مشاوره ارائه مي نمايد تا با تربيت افراد مجرب و متعهد در حيطه علوم نظري و باليني رشته شنوايي شناسي با پژوهش و اتخاذ تدابير مناسب، نيازهاي بهداشتي جامعه را در زمينه شنوايي و تعادل مرتفع نمايد.

گروه شنوايي شناسي داراي يك كلينيك مجهز در داخل دانشكده مي باشد كه انواع تست هاي شنوايي در اين كلينيك انجام مي پذيرد . بعلاوه در بيمارستان هاي دانشگاه نيز دانشجويان به امر كارورزي در اين رشته مشغولند .


فعاليت های رشته شنوایی شناسی

علاوه بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كلينيك شنوايي شناسي و تعادل اين گروه، خذمات زير را به بيماران ارائه مي نمايد:

          ارزيابي هاي كامل شنوايي

          ارزيابي عملكرد گوش مياني

          آزمون هاي فيزيولوژيك و الكتروفيزيولوژيك شنوايي شناسي OAE,AEP,ASSR

          آزمون هاي بررسي سيستم تعادل

          خدمات تجويز سمعكهاي پيشرفته ديجيتال

          خدمان مشاوره و توانبخشي

          ارائه خدمات مشاوره ارزيابي، درمان اختلالات گفتار و زبان

ترم بندی دروس کارشناسی پیوسته شنوایی شناسی

ترم اول:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

-

زبان پیش دانشگاهی

3

-

-

3

-

2

4 از دروس عمومی

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

-

-

2

-

3

6 از دروس عمومی

ادبیات فارسی

3

-

-

3

-

4

1

فیزیک صوت

1

1

-

2

-

5

2

بهداشت عمومی

2

-

-

2

-

6

3

روانشناسی عمومی

2

-

-

2

-

7

4

آناتومی عمومی با تاکید بر سر و گردن

2

1

-

3

-

8

5

اصول توانبخشی

2

-

-

2

-

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

17

2

-

19

-

ترم دوم:

 

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

2 از دروس عمومی

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

-

-

2

-

2

7 از دروس عمومی

زبان انگلیسی عمومی

3

-

-

3

-

3

6

ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی

2

-

-

2

4

4

7

آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب

2

-

-

2

4

5

8

فیزیولوژی عمومی

2

-

-

2

4

6

14

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه شنوایی و تعادل

3

-

-

3

4

7

15

رشد طبیعی زبان و گفتار

2

-

-

2

-

8

8 از دروس عمومی

تربیت بدنی

1

1

-

2

-

9

5درس از دروس عمومی

یک درس از دروس

آشنایی با منابع

اسلامی

1

1

-

1

-

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

18

1

-

19

-

ترم سوم:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

12

ژنتیک در پزشکی

1

-

-

1

-

2

1 از دروس عمومی

یک درس از دروس مبانی نظری اسلام

2

-

-

2

3

9

بیوشیمی

1

-

-

1

-

4

10

رادیولوژی سر و گردن

1

-

-

1

4

5

11

بیماری های مغز و اعصاب

2

-

-

2

7

6

16

مبانی علم شنوایی

2

-

-

2

1

7

19

اختلالات ارتباطی

2

-

-

2

-

8

20

روانشناسی و مشاوره کم شنوایان

2

-

-

2

3

9

22

اختلالات زبان و گفتار

2

-

-

2

15

10

27

بیماریهای گوش و حلق و بینی و روش های درمانی

3

-

-

3

14

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

18

-

-

18

ترم چهارم:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

9 از دروس عمومی

تربیت بدنی2

-

1

-

1

8 از دروس عمومی

2

3 از دروس عمومی

انقلاب اسلامی

2

-

-

2

-

3

13

بیماری های کودکان

2

-

-

2

12

4

24

کاربرد داروشناسی در شنوایی شناسی

1

-

-

1

9

5

18

ارزیابی پایه شنوایی

3

-

-

3

16

6

28

اصول و مبانی شنوایی شناسی توان بخشی

2

1

-

3

19و20

7

29

زبان انگلیسی تخصصی

2

1

-

3

7 از دروس عمومی

8

17

اکوستیک و سایکواکوستیک

2

-

-

2

1

9

41

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان 1

-

-

1

1

16

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

14

3

1

18

ترم پنجم:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

25

آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1

3

-

-

3

18

2

36

شنوایی شناسی کودکان

2

-

-

2

13

3

30

زبان آموزی به افراد کم شنوا

2

-

-

2

22 و 28

4

31

ارزیابی ،تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوائی و ارتباطی

4

-

-

4

26 و 28

5

23

ارزیابی تکمیلی شنوایی

3

-

-

3

18

6

42

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان 2

-

-

1

1

41

7

43

کارآموزی ارزیابی شنوایی  بزرگسالان3

-

-

2

2

18

8

21

مبانی زبانشناسی و آواشناسی اکوستیک

3

-

-

3

17

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

19

-

1

20

ترم ششم:

ردیف

کد درس از درس عمومی

نام درس یک درس از دروس مبانی نظری اسلام

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

10 از دروس عمومی

جمعیت و تنظیم خانواده

2

-

-

2

-

2

37

تربیت شنوایی

2

-

-

2

28

3

32

قالب گیری

-

1

-

1

31

4

44

کارآموزی در درمانگاه ENT

-

-

1

1

27

5

46

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان4

-

-

2

2

43

6

47

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 1

-

-

1

1

13

7

45

کارآموزی ارزیابی تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی و ارتباطی1

-

1

1

28

8

26

تجهیزات شنوایی و اصول کالیبراسیون آنها

3

-

-

3

17

9

33

آزمون های رفتاری سیستم مرکزی شنوایی

2

-

-

2

11 و 23

10

35

آزمون های فیزیولوژیک شنوایی2

2

-

-

2

14 و 25

11

1 از دروس عمومی

یک درس از دروس مبانی نظری اسلام

2

-

-

2

-

جمع کل

واحدهایی که

در طول ترم ارائه می گردد

13

1

5

19

ترم هفتم:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

39

مدیریت در شنوایی شناسی

1

-

-

1

-

2

48

کارورزی ارزیابی, تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی و ارتباطی 2

-

-

1

1

45

3

49

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان2

-

-

1

1

47

4

50

کارآموزی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان

-

-

1

1

36

5

51

کارآموزی ارزیابی وزوز و سیستم مرکزی شنوایی

-

1

1

33

6

52

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان 5

-

-

2

2

46

7

53

کارآموزی تربیت شنوایی 1

-

-

1

1

28

8

34

شنوایی شناسی صنعتی

1

1

-

2

26

9

38

شنوایی شناسی بالینی

2

-

-

2

33 و 35

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد.

4

1

7

12

ترم هشتم:

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

جمع واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

1

40

سمینار در شنوایی شناسی

2

-

-

2

-

2

54

کارآموزی ENG و ERA

-

-

1

1

35

3

55

کارآموزی ارزیابی با تجویز وتنظیم وسایل کمک شنوایی وارتباطی3

-

-

1

1

48

4

56

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 3

-

-

1

1

49

5

57

کارآموزی تربیت شنوایی2

-

-

1

1

53

6

58

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان 6

-

-

2

2

52

جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

2

-

6

8

 
آخرین به روز رسانی در شنبه ۰۶ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۰۷